ا نتخاب زبان

Persian (Iran Islamic)English (United Kingdom)

 

مقدم سبز شما را در بیست و چهارمین نمایشگاه چاپ

و بسته بندی تهران گرامی می داریم

تاریخ ۲۲ لغایت ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۶

محل دایمی نمایشگاه بین المللی تهران سالن A4  (خلیج فارس )