آموزش نیروی انسانی

آموزش نیروی انسانی

آموزش نیروهای انسانی از اولویت های اصلی و برنامه های استراتژیک شرکت نگارحک می باشد.

به همین منظور در سال 1399 بیش از 500 نفر ساعت آموزش در زمینه های مختلف و بر اساس نیازسنجی صورت گرفته در ابتدای سال، برگزار می گردد.

نیازسنجی آموزش مطابق برنامه ریزی و طی نوبت در سال انجام می پذیرد، این نیازسنجی توسط واحد آموزش و با نظرخواهی از خود پرسنل آغاز گردیده و سپس با تایید و اعلام نظر مدیران و در نهایت مدیریت ارشد سازمان به تصویب می رسد.